• designed to make you feel like a goddess
Regulamin sklepu

REGULAMIN

REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE SKLEPU

WPROWADZENIE

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”), wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki, jakim podlega korzystanie ze sklepu internetowego MY BOHEMIAN SISTERS (działającego pod adresem mybohemiansisters.com, dalej jako: Sklep).
 2. Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem, naszą Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszego Sklepu.
 3. Jako Konsument, Klient musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia. Bardzo ważne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityką prywatności za każdym razem, gdy składane jest zamówienie.
 4. Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Klienta postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już zamówień.
 5. W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Polityki prywatności, Klient może skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na naszym Sklepu.

INFORMACJE O NAS

 1. Sprzedaż towarów w Sklepie realizuje pod nazwą „MY BOHEMIAN SISTERS” firma MY BOHEMIAN SISTERS Katarzyna Caruso z siedzibą w Warszawie ul. Biały Kamień 5/5, 02-593 Warszawa, wpisana do CEIDG, REGON: 140925212, NIP: 118-175-45-70 (dalej jako: Sprzedawca lub Usługodawca).
 2. Możecie kontaktować się z nami za pośrednictwem maila: kasia@mybohemiansisters.com.
 3. Zwrotu zakupionych produktów na niżej opisanych zasadach dokonywać należy na adres: My Bohemian Sisters, Katarzyna Caruso, Biały Kamień 5/5, 02-593 Warszawa.

WAŻNE POJĘCIA

 1. Każda osoba (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z naszego Sklepu oraz składająca zamówienie w celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą jest na potrzeby Regulaminu zwana „Klientem”.
 2. Klient może być jednocześnie „Konsumentem”, jeśli jest osobą fizyczną, która korzysta ze Sklepu i dokonuje na nim zakupu, który nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Usługobiorcą w rozumieniu Regulaminu jest (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 4. Umowa kupna Produktów za pośrednictwem Sklepu pomiędzy nami a Klientem będzie dalej zwana „Umową”.
 5. Przez „Produkty” rozumie się towary dostępne w Sklepie, będące przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Przez „Cenę” należy rozumieć cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, wyrażoną w złotych polskich, uwzględniającą Koszty dostawy Produktu. Natomiast „Kosztami dostawy Produktu” – są opłaty za dostawę Produktu do Klienta na terenie Polski.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

INFORMACJE O KLIENCIE I JEGO ODWIEDZINACH W SKLEPIE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanych na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 3. Klient dokonując zakupu w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 926) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

KORZYSTANIE Z NASZEGO SKLEPU

 1. Podczas korzystania ze Sklepu i przy składaniu zamówień za jego pośrednictwem, Klient zobowiązuje się do:
 • Używania Sklepu wyłącznie do składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień;
 • Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju zamówienie (np. w razie skradzionej karty kredytowej lub w podobnym przypadku), postaramy się, w możliwym zakresie, skontaktować z Klientem w celu weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia powyższych podejrzeń - mamy prawo anulować zamówienie i powiadomić Klienta o zaistniałej sytuacji;
 • Podania nam swego adresu e-mail i adresu do korespondencji i/lub innych danych kontaktowych.
 • Jeżeli Klient nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia.
 1. Składając zamówienie w Sklepie, Konsument oświadcza, że jest pełnoletni i/lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów).
 2. Informacje podane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. Możliwe jest także na tym etapie wskazanie uwag co do indywidualnego dopasowania Produktu dla Klienta („Produkt Personalizowany”).
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 4. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do Newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia.
 5. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy podane w niniejszym Regulaminie.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) zaktualizowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

 1. Aby złożyć zamówienie (dalej jako „Zamówienie”), Klient musi przejść całą procedurę zakupu online na stronie mybohemiansisters.com, tj. dodać wybrany(e) Produkt(y) do koszyka, uzupełnić wymagane dane adresowe w Formularzu Zamówienia, a następnie przejść do płatności i kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. W trakcie składania Zamówienia, ale przed dokonaniem płatności (kliknięcie na przycisk „Zamawiam i płacę”), Klient może zmienić szczegóły zamówienia.
 3. Zamówienie uważa się za złożone po prawidłowym dokonaniu płatności.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od nas e-mail potwierdzający otrzymanie przez nas zamówienia (dalej jako: „Potwierdzenie zamówienia”). Wiadomość e-mail z Potwierdzeniem zamówienia nie oznacza naszej akceptacji zamówienia; oznacza ona po prostu potwierdzenie, że otrzymaliśmy zamówienie Klienta.
 5. W ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia przez Klienta Sklep dokonuje analizy zamówienia. Po przetworzeniu zamówienia i zleceniu jego realizacji (szycie Twojego kimona), Klient otrzyma e-mail dotyczący akceptacji zamówienia i rozpoczęcia procesu jego realizacji (dalej jako: "Akceptacja Zamówienia").
 6. Gdy produkt będzie gotowy do wysyłki, Klient otrzyma wiadomość e-mail, która będzie zawierać dane przesyłki ("Potwierdzenie wysyłki"). W momencie wysłania przez nas i otrzymania przez Klienta Potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między nami a Klientem Umowy.
 7. Czas realizacji zamówienia wskazany w opisie Produktu w Sklepie liczony jest od moment Potwierdzenia zamówienia do momentu nadania przez nas przesyłki do Klienta i wynosi od 7 do 21 dni, chyba że inny termin wskazany jest w opisie Produktu na stronie Sklepu.

CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny podane na Sklepu są cenami brutto. Ceny uwzględniają opłatę za przesyłkę.
 2. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych. W przypadku wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, rabaty nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi i wyprzedażami.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.
 4. Dostępne formy płatności: 

Karty płatnicze: 

 • Visa 
 • Visa Electron 
 • Mastercard 
 • MasterCard Electronic 
 • Maestro
 1. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Klient wyraźnie upoważnia nas (MY BOHEMIAN SISTERS) do wystawiania faktur w formie elektronicznej.

MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM JEGO REALIZACJI

 1. Sklep nie gwarantuje możliwości dokonania modyfikacji Zamówienia na żadnym z etapów przygotowywania Zamówienia.
 2. W przypadku potwierdzenia możliwości modyfikacji złożonego Zamówienia, mail kierowany do Klienta w tym zakresie będzie stanowić Potwierdzenie zamówienia po zmianach.

NIEDOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

 1. W wyjątkowych sytuacjach realizacja Zamówienia może okazać się niemożliwa. W takim przypadku Sklep niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu Potwierdzenia zamówienia poinformuje o tym Klienta drogą mailową wskazując konieczność usunięcia tej pozycji z zamówienia przed dalszą realizacją zamówienia.
 2. W przypadku braku odpowiedzi mailowej od Klienta w terminie 48 godzin od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1 powyżej Sklep będzie miał prawo do samodzielnego usunięcia niedostępnego Produktu z Zamówienia oraz do realizacji zamówienia w pozostałej części zgodnie z przesłaną po tym terminie Akceptacją Zamówienia.
 3. Cena za Produkt niedostępny zostanie zwrócona Klientowi przez Sklep w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o braku dostępności danego Produktu.

DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się na terenie Polski przez wysyłkę zamówionych Produktów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedycyjne (przewoźników/kurierów). Klient dokonuje wyboru metody dostawy podczas składania zamówienia.
 2. Dostarczymy Produkt(y) zgodnie z mailowym Potwierdzeniem wysyłki Zamówienia i we wskazanym w nim terminie lub, jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy.
 3. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.
 4. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone" z chwilą, gdy Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu.
 5. Prosimy pamiętać, że nie realizujemy dostaw na adres skrzynki pocztowej, do domów studenckich ani hoteli. Proszę pamiętać także, że nie realizujemy dostaw do miejsca zamieszkania Klienta w soboty, niedziele i święta.
 6. Sklep nie oferuje możliwości odbioru osobistego zamówionych Produktów.
 7. W przypadku chęci zamówienia Produktów z dostawą do innego kraju Unii Europejskiej należy skontaktować się ze Sklepem w celu złożenia zamówienia mailowo i ustalenia kosztów dostawy. Sklep zastrzega sobie przy tym prawo do odmowy realizacji zamówień z dostawą poza granicami Polski bez podawania przyczyny.

PRZEJŚCIE RYZYKA I POSIADANIA PRODUKTÓW

Z chwilą dostawy za ryzyko związane z Produktem odpowiada Klient. Klient w pełni obejmie Produkty w posiadanie z chwilą ich dostawy.

ZAKUP PRODUKTÓW JAKO GOŚĆ

W naszym Sklepie Użytkownicy dokonują zakupu towarów jako goście, czyli niezarejestrowani Klienci. Przy tego rodzaju zakupach prosimy Klienta o podanie podstawowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W celu zarządzania danym zamówieniem, niezarejestrowany Klient może uzyskać do niego dostęp poprzez link wysłany w Potwierdzeniu zamówienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub inna osoba w jego imieniu (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony Produkt
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić nas pocztą tradycyjna lub e-mailem pod adresem: kasia@mybohemiansisters.com lub korzystając z naszego Formularza zwrotu o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Zachęcamy do skorzystania ze Wzoru formularza odstąpienia od Umowy podanego w Załączniku do niniejszego Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów:
 • Produktów Personalizowanych, czyli takich które zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta;
 • Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. W celu dokonania zwrotu Konsument może skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail lub zwrócić produkt bezpośrednio na adres oznaczony we Wzorze formularza odstąpienia od Umowy.
 2. W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Konsumenta, zwrócimy wszystkie otrzymane od niego wpłaty, w tym koszty przesyłki, używając tego samego sposobu płatności, który wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.
 3. W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy zwrot Ceny nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzyma zwrócone Produkty.
 4. Zwracane Produkt(y), należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu, do Sprzedawcy (wysyłka na adres podany we Wzorze formularza odstąpienia od Umowy kurierem - za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub paczką za pośrednictwem Poczty Polskiej) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument nada Produkt(y) przed upływem 14 dni.
 5. Na Konsumencie ciąży obowiązek prawidłowego zabezpieczenia zwracanych Produktów przed wysyłką, aby uniemożliwić ich uszkodzenie lub zniszczenie w doręczeniu.
 6. Konsument będzie ponosił bezpośrednie koszty zwrotu produktów.
 7. Konsument odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU

 1. Sklep odpowiada za wady Produktów, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w szczególności zgodnie z art. 566 i nast. kodeksu cywilnego.
 2. Produkt jest wadliwy, jeżeli: (i) nie posiada właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna posiadać w związku z celem przewidzianym w Umowie lub wynikającym z okoliczności bądź w związku z jego przeznaczeniem, (ii) nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego, w szczególności poprzez przedstawienie kupującemu próbki lub modelu, (iii) nie jest przeznaczony do celu wskazanego przez sprzedawcę kupującemu w momencie zawarcia Umowy, a Sklep nie dokonał zastrzeżenia co do zamierzonego użycia, oraz (iv) został wydany kupującemu niekompletny.
 3. Produkty oferowane w Sklepie to wyroby rzemieślnicze i artystyczne, które często mają właściwości naturalnych surowców użytych do ich wytworzenia. Wybieramy tylko produkty najwyższej jakości, ale pewne cechy są nieuniknione. Te cechy, takie jak różnice w ziarnie, teksturze, węzłach i kolorze mogą powodować pewne niewielkie różnice w wykończeniu produktów. Mając na uwadze powyższe, potwierdzamy jednak, że żadne postanowienie z niniejszego punktu nie będzie miało wpływu na ustawowe prawa wynikające z rękojmi lub umownego prawa odstąpienia.
 4. Konsumentowi udzielana jest rękojmia na okres dwóch lat. Termin rękojmi rozpoczyna się w momencie dostarczenia Produktu do Konsumenta. W odniesieniu do pozostałych Klientów, którzy nie są Konsumentami, rękojmia za wady zostaje wyłączona
 5. Sklep nie odpowiada za wady dostarczonych towarów w przypadku, gdy zostały one spowodowane w wyniku nieprawidłowego korzystania z nich przez Klienta lub dokonania w nich zmian w sposób, na który Sklep nie wyraża zgody. Dotyczy to także sytuacji, w których Klient nie przestrzegał przepisów dotyczących postępowania i pielęgnacji towaru (np. instrukcji prania i suszenia).
 6. Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów). Nie jest konieczne przedstawianie paragonu. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu.
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. W celu złożenia reklamacji zachęcamy do skorzystania z formularza dostępnego pod adresem: __________________________ lub przesłania informacji w nim wyszczególnionych - bezpośrednio na nasz adres mailowy.
 9. W wyżej wymienionym terminie Konsument może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (jeśli jest dostępna) albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 10. Reklamację rozpatrzymy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego Produktu wraz z opisem wady (rekomendujemy wypełnienie formularza reklamacji). Konsument powinien wysłać Produkt, którego dotyczy złożona reklamacja do siedziby Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia ujawnienia się wady na zasadach jak w pkt. 13 ust. 7 Regulaminu.
 11. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
 13. W razie wady produktu skutkującej zwrotem środków pieniężnych, zostaną ona zwrócona w całości wraz z ewentualnym kosztem dostarczenia Produktu do Sprzedawcy (koszt nadania paczki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.) w terminie 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z uwzględnieniem pkt. 15 Regulaminu.
 14. Zwrotu Ceny dokonamy, używając tego samego sposobu płatności, który Konsument wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu środków i ile jest to możliwe technicznie, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ Z ZAGRANICY

Informujemy, że w żadnych okolicznościach, Sklep nie jest zobowiązani do zapłaty kosztów wysyłki do miejsc przeznaczenia innych niż pierwotny adres dostawy, ani kosztów zwrotu z miejsc docelowych poza Polską.

POWIADOMIENIA

Przy zgłoszeniach wysyłanych do nas przez Klienta zaleca się przede wszystkim korzystać z kontaktu za pomocą adekwatnych formularzy lub wiadomości wysłanej na nasz adres e-mail (zakładka „Kontakt” na www.mybohemiansisters.com). Każda osoba wysyłająca do nas wiadomość wyraża tym samym zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach określonych w Polityce prywatności.

CZĘŚCIOWE UNIEWAŻNIENIE

W razie uznania jednego z postanowień niniejszego Regulaminu lub zapisów Umowy za nieważne na podstawie prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej albo prawomocnego wyroku sądu powszechnego, pozostałe warunki pozostają w mocy, a wspomniane stwierdzenie nieważności nie będzie ich dotyczyć.

NASZE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU

Klient musi się stosować do Polityki prywatności i Regulaminu obowiązujących w czasie, w którym korzysta ze Sklepu i/lub składa zamówienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy prawa lub decyzji organów administracji publicznej albo samorządowej, jesteśmy zobowiązani wprowadzić z mocą wsteczną zmiany we wspomnianych Polityce prywatności, Regulaminie. Jednakże, zmiany te nie będą miały zastosowania do już złożonych zamówień.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

Wszelkie spory wynikające z korzystania z www.mybohemiansisters.com lub z Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają właściwości sądów polskich i prawa polskiego.

UWAGI I SUGESTIE

 1. Wszelkie uwagi i sugestie Klientów są zawsze mile widziane. W celu przesłania uwag i sugestii prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Jeżeli Klient uważa, że jego prawa zostały naruszone, może skierować swoją skargę do nas za pośrednictwem adresu e-mail: hello@mybohemiansisters.com w celu poszukiwania pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie, treści cyfrowe dostępne, materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe oraz Produkty objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2021 r.
 4. Treść poprzednich regulaminów dostępna jest pod adresem: ___________________________
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.